Visste du at fedme
er en sykdom?

Fedme eller obesitas som er det medisinske navnet, innebærer at kroppens fettdepoter har økt på en måte som kan ha negativ innvirkning på helsen. (1)

Sykdommen øker i hele verden og andelen personer med fedme er nesten tredoblet de siste 30 årene. Norge er ett av de landene der forekomsten av fedme har økt mest de siste årene. I dag lever ca. 1 million nordmenn (23%) med fedme. (2, 3)

I 1997 klassifiserte Verdenshelseorganisasjon (WHO) fedme som en kronisk sykdom, i likhet med diabetes og hjerte-kar-sykdom. (4)

Fedme er ikke bare en sykdom i seg selv, men øker også risikoen for å utvikle andre sykdommer som høyt blodtrykk, høye fettverdier i blod, hjerte-kar-sykdom, type 2-diabetes, kreft og belastningsskader i leddene. Fedme er også koblet til psykiske og sosiale komplikasjoner som depresjoner og stigmatisering. (1)

Hva menes med kronisk sykdom?

Med kronisk sykdom menes oftest en sykdom man ikke kan bli helt frisk av og behandlingen handler derfor om å lindre symptomene. Kronisk sykdom kan også bety at sykdommen er stadig tilbakevendende eller langvarig. Fedme er en kronisk, men behandlingsbar sykdom. (5)

Hva er stigmatisering?

Stigmatisering innebærer at en person eller gruppe blir dårlig behandlet eller diskriminert basert på visse kjennetegn eller egenskaper. Mange personer som lever med fedme, har opplevd å bli diskriminert eller behandlet krenkende på grunn av sin sykdom. (6)

Regn ut din BMI

Her kan du få hjelp til å regne ut hvordan ditt forhold mellom vekt og høyde er.


BMI under 18,4: Undervekt

Undervekt innebærer BMI som ligger under det som anses som god helse.

BMI 18,5 – 24,9: Normalvekt

Normalvekt innebærer en BMI som er bra for helsen

BMI 25 – 29,9: Overvekt

Overvekt innebærer en lett økt helserisiko

BMI 30,0 – 34,9: Fedme grad I

BMI over 30 innebærer fedme og middels økt helserisiko

BMI 35 – 39,9: Fedme grad II

BMI grensen for fedme grad II, innebærer høy helserisiko

BMI 40 – over: Fedme grad III

Ved BMI over 40, eller fedme grad III, er helserisikoen veldig høy

BMI (Body Mass Index) – forholdet mellom vekt og høyde

Den vanligste måten å definere fedme, overvekt og normalvekt kalles BMI, som er en forkortelse av det engelske «Body Mass Index», det vil si kroppsmasseindeks. BMI beskriver forholdet mellom vekt og høyde og regnes ut ved å dele vekten med høyden målt i kvadratmeter (kg/m2). (4)

Målet som blant annet brukes av WHO, skal ses som en retningslinje. Grensen for fedme er BMI 30 eller høyere.

Grensene for BMI (4)


BMI 18,4–under: Undervekt

Undervekt innebærer BMI som ligger under det som anses som god helse.

BMI 18,5–24,9: Normalvekt
Normalvekt innebærer en BMI som er bra for helsen.

BMI 25–29,9: Overvekt
Overvekt innebærer en lett økt helserisiko.

BMI 30–34,9: Fedme grad I
BMI over 30 innebærer fedme og middels økt helserisiko.

BMI 35–39,9: Fedme grad II
BMI grensen for fedme grad II, innebærer høy helserisiko.

BMI 40–over: Fedme grad III
Ved BMI over 40, eller fedme grad III, er helserisikoen veldig høy.

Referanser:

  1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
  2. WHO. Global Health Observatory data repository. Prevalence of obesity among adults, BMI ≥30, age-standardized estimates by country
  3. Wasskog Aamo A, et al. Overvekt og fedme i Norge: omfang, utvikling og samfunnskostnader. Menon Economics 2019
  4. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997
  5. HOBS. En tillräcklig och och jämlik obestiasvård
  6. Puhl, Retal. Bias, discrimination and obesity, Obes Res 2001;9:788-805